chÎn cazul în care se vor aplica prevederile legale în vigoare, creşterea pensiilor va fi de 71% după măririle
de la 1 septembrie 2020 și de la 1 septembrie 2021.
Pentru a se înţelege corect și pe deplin problema în discuţie, astfel încât fiecare pensionar să poată să-și calculeze singur cât îi va fi pensia după măririle de la 1 septembrie 2020 și de la 1 septembrie 2021, se prezintă următoarea aplicaţie practică fundamentată (1) pe datele reale din „Decizia privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă” a unui pensionar și (2) prin aplicarea întocmai a prevederile legale în vigoare.

1. Mărimea pensiei până la 30 august 2020, dată până la care
valoarea punctului de pensie este de 1.265 de lei conform
Legii nr. 263/2010 art. 86, alin. (2), lit. a)

Pensia lunară brută = 3.395 de lei.
Impozit = 140 de lei.
Pensia lunară netă = pensia brută – impozitul = 3.395 – 140 = 3.255 de lei.2. Mărimea pensiei începând cu 1 septembrie 2020, dată după care
valoarea punctului de pensie este de 1.775 de lei
conform Legii nr. 127/2019 art. 86, alin. (2), lit. b)

Conform art. 94, alin. (1) din Legea nr. 263/2010
„Art. 94. (1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.”.
În „Decizia privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă” a unui pensionar este înscris (în josul paginii, în al III-lea rând de jos în sus):
„G. Puncte realizate
2. Punctajul mediu anual = 2,29339”.
Prin art. 86, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 127/2019  se prevede că
Art. 86[...] (2) Valorile punctului de pensie sunt următoarele:
    a) la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;
    b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;”.
Deci, atenţie foarte mare: începând cu 1 septembrie 2020 cuantumul pensiei se determină în baza prevederilor din două legi, respectiv (1) a prevederilor art. 94, alin. (1) din Legea nr. 263/2010 și (2) a prevederilor art. 86, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 127/2019.
Pensia lunară brută = punctajului mediu anual realizat de asigurat x valoarea punctului de pensie =
= 2,29339 x 1.775 = 4.071 de lei.

3. Mărimea pensiei începând cu 1 septembrie 2021,
dată după care se schimbă radical metodologia de calcul a pensiei

Prin art. 85, alin (1) din Lega nr. 127/2019 se prevede că
„Art. 85. (1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referinţă.”.
Deci, începând cu 1 septembrie 2021, cuantumul pensiei nu se mai determină pe baza „valorii punctului de pensie” ci pe baza „valorii punctului de referinţă”.
În „Decizia privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă” a unui pensionar este înscris (în josul paginii, în al IV-lea rând de jos în sus):
„G. Puncte realizate
1. Număr total de puncte realizate = 77,59315”.
Prin art. 86, alin (3) din Lega nr. 127/2019 se prevede că
„Art. 86.[...] (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referinţă este de 75 lei.”.
Pensia lunară brută = numărul total de puncte realizat de asigurat x valoarea punctului de referinţă = 77,59315 x 75 = 5.820 de lei.
În septembrie 2021, faţă de august 2020, după numai 13 luni, pensia va fi mai mare cu 71%.
*
În cazul în care fiecare pensionar va compara pensia sa din septembrie 2021, cu cea din august 2019 (după cele trei măriri de pensii, în numai 26 de luni), va constata o creştere de 97%.
În august 2019, pensia pensionarului din acest exemplu a fost de 2.952 de lei stabilită pe baza punctului de pensie de 1.100 de lei.
Începând cu 1 septembrie 2019 punctul de pensie a crescut de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, deci cu 15%, pensia în discuţie ajungând la 2.952 de lei.
Pensia din septembrie 2021, de 5.820 de lei, faţă de pensia din august 2019, de 2.952 de lei, a crescut cu 97%.
Concluzii

O asemenea creşterea pensiilor va fi și o extraordinară realizare a guvernanţilor, şi o foarte mare bucurie a pensionarilor numai și numai dacă aceasta (1) va pute să fie susţinută economic, și (2) nu va fi urmată de o creştere atât de mare a preţurilor care să transforme „bucuria în durere” şi „traiul bun în sărăcie”.
Realitatea (cred că) este următoarea: în condiţiile economice actuale şi ale instabilităţii politice din acest an, cu serioase efecte negative şi pe plan economic, majorarea pensiilor cu 40%, începând cu 1 septembrie 2020, este lipsită de suport economic, fapt pentru care nu va putea fi aplicată efectiv și în mod real.
În susţinerea acestui punct de vedere se pot aduce multe argumente, dar voi menţiona numai pe cel de mai jos.
În Monitorul Oficial  nr. 22 din 14 ianuarie 2020 a fost publicată „Legea nr. 14 din 14 ianuarie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”.
Prin această lege s-a dublat alocaţia de stat pentru copii, respectiv de la 150 de lei la 300 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, și de la 300 de lei la 600 de lei (1) pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, și (2) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.
Prin art. II se prevede că această lege intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care aceasta se publică în Monitorul Oficial al României, adică la 1 februarie 2020.
După ce Preşedintele a promulgat legea, la numai două zile după publicarea sa în Monitorul Oficial, adică joi 16 ianuarie 2020, a avut loc şedinţa Guvernului prin care s-a hotărât amânarea aplicării acestei legi (1) cel mai probabil până după 1 iulie 2020, (2) până când va avea loc prima rectificare bugetară sau, (3) cel mai sigur, până când se vor găsi surse de finanţare.
Cauza amânării este deci lipsa banilor în buget.
În condiţiile în care nu sunt bani în buget pentru acordarea unor măriri între 150 – 300 de lei pentru un copil, se pun următoarele întrebări:
1. De unde se vor obţine aceşti bani după 1 iulie 2020 când este posibil ca situaţia economică să fie și mai nefavorabilă ?
2. În condiţiile în care prin lege se prevede că începând cu 1 septembrie 2020 se aplică şi majorarea pensiilor cu nu mai puţin de 40%, ceea ce necesită cheltuieli bugetare incomparabil  mult mai mari decât cele pentru dublat alocaţia de stat pentru copii, de unde se vor obţine aceste venituri cu adevărat exorbitante pentru actualul buget ?
Un răspuns corect şi credibil la aceste întrebări este următorul: în condiţiile (1) economice actuale, (2) ale instabilităţii politice din acest an, cu serioase efecte negative şi pe plan economic, (a) atât dublarea alocaţiei de stat pentru copii, începând din  luna iulie 2020, (b) cât și majorarea pensiilor cu 40%, începând cu 1 septembrie 2020, sunt lipsite de suport economic, fapt pentru care nu vor putea fi aplicate efectiv și în mod real.

„Cine are minte, să ia aminte!”     „Cine are urechi de auzit să audă”. (N. T., Luca, 8.3).    Amin !!!
                                                       
Bibliografie legislativă folosită

Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial  nr. 852 din 20 decembrie 2010, în vigoare de la data de 1 ianuarie 2011. Legea nr. 263/2010 este în vigoare până în data de 1 septembrie 2021, cu excepţia art. 102 şi art. 149 alin. (1) şi (2) care au fost abrogate începând cu 12 iulie 2019 în baza art. 182 alin. (1) lit. c) și a art. 183 alin. (1) din Legea nr. 127/2019. Din Legea nr. 263/2010 în acest articol s-au folosit următoarele prevederi legale: art. 86, alin. (2), lit. a) și art. 94, alin. (1).
Legea nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial  nr. 563 din 9 iulie 2019, în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2021, cu excepţia:
    a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2019;
    b) art. 86 alin. (2) lit. b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020;
    c) art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) şi (5) şi art. 183 alin. (1), care au intrat în vigoare la 12 iulie 2019 în baza art. 182 alin. (1) lit. c) și a art. 183 alin. (1) din această lege.
Din Legea nr. 127/2019 în acest articol s-au folosit următoarele prevederi legale: art. 85, alin (1); art. 86, alin. (2), lit. b) și alin. (3).

Bibliografie legislativă completă

În funcţie de perioada pe care se stabilesc drepturile de pensie ale unei persoane, sintagma „legea generală a pensiilor” se referă la: Decretul nr. 292/1959, Legea nr. 27/1966, Legea nr. 3/1977, Legea nr. 19/2000, Legea nr. 263/2010 și Legea nr. 127/2019.
În afara legii generale a pensiilor, aplicată tuturor salariaţilor din România, bazată pe „punctul de pensie”, s-au mai emis, de cei mai presus şi de lege, și de constituţie, circa 80 de „legi speciale” pentru propriul interes al acestora.
Începând cu 1 august 1959 reglementările în domeniul pensiilor, în evoluţia lor, au fost următoarele:
●  Decretul Marii Adunări Naţionale nr. 292 din 10 august 1959 privind dreptul la pensie în cadrul Asigurărilor Sociale de Stat, publicată în Buletinul Oficial  nr. 20 din 10 august 1959, în vigoare pe perioada  1 august 1959 –31 decembrie 1966.
●  Legea nr. 27 din 28 decembrie 1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, publicată în Buletinul Oficial  nr. 116 din 25 octombrie 1972, în vigoare pe perioada 1 ianuarie 1967 – 30 iunie 1977.
●  Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 august 1977, în vigoare pe perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001.
● Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 140/2000, în vigoare pe perioada 1 aprilie 2001 – 31 decembrie 2010. Legea nr. 19/2000, în vigoare pe perioada 1 aprilie 2001 – 31 decembrie 2010, a fost abrogată, începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin „Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice”.
● Ordinul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicat în Monitorul Oficial nr. 237 din 10 mai 2001, în vigoare pe perioada 10 mai 2001 – 28 martie 2011. O.M.M.S.S. nr. 340/2001 a fost abrogat prin „Hotărârea Guvernului nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2011.
● Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial  nr. 852 din 20 decembrie 2010, în vigoare de la data de 1 ianuarie 2011. Prin Legea nr. 263/2010 s-a abrogat, începând cu 1 ianuarie 2011, Legea nr. 19/2000. Legea nr. 263/2010 este în vigoare până în data de 1 septembrie 2021, cu excepţia art. 102 şi art. 149 alin. (1) şi (2) care au fost abrogate începând cu 12 iulie 2019 în baza art. 182 alin. (1) lit. c) și a art. 183 alin. (1) din Legea nr. 127/2019.
● „Hotărârea Guvernului nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, publicată în Monitorul Oficial  nr. 214 din 28 martie 2011, în vigoare de la data de 28 martie 2011, abrogată prin Legea nr. 127/2019.
● Legea nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial  nr. 563 din 9 iulie 2019, în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2021, cu excepţia:
    a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2019;
    b) art. 86 alin. (2) lit. b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020;
    c) art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) şi (5) şi art. 183 alin. (1), care au intrat în vigoare la 12 iulie 2019 în baza art. 182 alin. (1) lit. c) și a art. 183 alin. (1) din această lege.
Prin art. 180 din Legea nr. 127/2019 se dispune emiterea de Norme metodologice în aplicarea acestei legi. Cu toate că unele prevederi din Legea nr. 127/2019 au intrat în vigoare la 12 iulie 2019, iar altele la data de 1 septembrie 2019, nici după 6 luni de la publicarea sa în Monitorul Oficial aceste norme nu au fost emise.