Scriitori pe care acum nu-i putem vedea cu opere pe care acum nu le putem citi

A apӑrut în mediul virtual o listӑ cu lucrӑrile scrise de personalitӑţi (chiar dacӑ nu ne convine în acest caz termenul) aflate în detenţie. O parte din mult prea cuprinzӑtorul tabel cu scriitorii şi  operele celor aflaţi în spatele gratiilor o sӑ puteţi vedea la sfârşitul articolului. Nu-i completӑ, dar acest aspect conteazӑ mai puţin.

Conteazӑ cӑ toatӑ pleiada de scriitori-deţinuţi şi multiplele lor preocupӑri scriitoriceşti mӑ determinӑ sӑ (îmi) pun nişte întrebӑri.De unde au avut deţinuţii o atât de bogatӑ sursӑ de documentare? Aşa sete de culturӑ e în puşcӑrii cӑ toate au biblioteci care fac sӑ scârţîie de invidie rafturile marilor biblioteci ale acestei ţӑri?

Dacӑ nu sunt biblioteci, ar mai exista posibilitatea documentӑrii cu ajutorul internetului. E oare voie cu calculatoare în puşcӑrii?

Dacӑnu sunt nici biblioteci, nu-i voie cu calculatoare sau cu telefoane deştepte, atunci toţi scriitorii de dupӑ gratii sunt nişte genii! Vӑ daţi seama, tot ce au scris au redactat în cap şi au ţinut minte pânӑ când o editurӑ a avut gândul cel bun...

Am încercat sӑ gӑsesc pe internet mӑcar una dintre cӑrţile scrise. N-am gӑsit...În librӑriile Sighetului nu sunt...Poate le gӑsesc la biblioteca Academiei Române? Ştie cineva?

Neavând posibilitatea sӑ rӑsfoiesc sau sӑ derulez pe calculator operele scriitorilor închişi, nu ştiu câte pagini are o carte. Existӑ un numӑr minim de pagini pentru ca o izbândӑ intelectualӑ arestatӑ sӑ fie declaratӑ carte? Cine hotӑrӑşte asta?

Se scad 30 de zile de detenţie la o carte scrisӑ. Eliberarea multora dintre cei închişi va veni astfel mult mai repede. Ce se întâmplӑ dacӑ în viaţa „neîngrӑtitӑ” ritmul scade brusc, pânӑ la zero? Ce concluzie se poate trage dacӑ se va întâmpla aşa?

Mӑ gândesc la un eventual rӑspuns: viaţa de dupӑ gratii stimuleazӑ harul scriitoricesc. Dacӑ-i aşa, poate cineva sӑcerӑ sӑ meargӑ puţin pe la „Mititica” pentru cӑ în afara ei nu-i vine inspiraţia scrisului?

Dacӑ unii deţinuţi scriu cu atâta frenezie acolo unde sunt acum şi în viaţa civilӑ nu continuӑ, nu se întreabӑ nimeni ce s-a întâmplat? Nu-i va chema nimeni înapoi pentru redobândirea harului despre care aminteam?

Întotdeauna o carte scrisӑ înseamnӑ şi „lansare de carte”. În mediul închis cum se face lansarea? Cine a fost invitat sӑ spuna câteva cuvinte despre opera în cauzӑ? Sau cumva lansarea se face fizic, printre gratii, în curtea interioarӑ a „lӑcaşului de culturӑ”?

A luat cineva dintre cei închişi iniţiativa înfiinţӑrii Uniunii Scriitorilor Deţinuţi? Când se va înfiinţa (n-am nicio îndoialӑ!), vor exista filiale şi dincolo de ziduri?

Dacӑ lucrӑrile deţinuţilor vor rӑmâne pe veşnicie în locurile bine dotate acestui scop, poate un civil sӑ cearӑ permisiunea de a sta câteva ore pe zi acolo pentru a consulta o lucrare?

Se va înfiinţa o secţie de împrumuturi pentru acasӑ, cu legitimaţie şi cotizaţie?  

„Godineşti-file de istorie”. Am cӑutat pe internet ce grozӑvii istorice au fost pe la Godineşti. N-am gӑsit nimic...Am gӑsit, în schimb, Rӑzboieni, gen. Berthelot, Cӑlugareni, etc., etc...

Când se va face prima ecranizare dupӑ una din operele scriitorilor închişi?

Când va deveni materie de examen la Drept (neapӑrat în anii terminali!) una sau mai multe dintre lucrӑrile apӑrute dar...încӑ neobservabile?

Dintre toţi scriitorii bine pӑziţi, n-am nicio urmӑ de îndoialӑ cӑ lucrӑri ştiinţifice au scris Gheorghe Mencinicopschi şi Dan Voiculescu. Ceilalţi...au scris ştiinţific despre: fotbal-în 6 lucrӑri, econom(ic,ie)-în 5 lucrӑri, management (nu putea lipsi acest cuvânt, nu?)-în 4 lucrӑri, turism-în 2 lucrӑri, privatizare-în 2 lucrӑri, abordare-în 3 lucrӑri. Am luat în calculul statistic doar lucrӑrile din listacu numele mai cunoscute, pe care o puteti vedea puţin mai jos.

Într-o carte pe care am citit-o de curând (Erich-Emmanuel Schmitt-„Concert în memoria unui înger”) am gӑsit un fragment care poate asigura finalul articolului de azi:
„Cartea închisӑrӑmâne mutӑ; nu va vorbi decât dacӑ va fi deschisӑ, iar limbajul pe care îl va folosi va fi al aceluia care se apleacӑ asupra ei, colorat de aşteptӑrile, dorinţele, aspiraţiile, obsesiile, violenţele, tulburӑrile lui.”

Autorii-deţinuţi au scris atâtea cӑrţi cu un singur scop: sӑ le citeascӑ cineva...Greşesc?